کد گذاری وبرچسب زنی قوطی های کنسرو

پس از اتمام فرآیند دمایی، لازم است یکی از انتهاهای قوطی،سر یا کف کدگذاری شود، برای این منظور بایستس ازمرکب ویژه ومهر پلاستیکی یا سیستم های الکترونیکی جوهرپاشی استفاده شود تا به بدنه ولاک قوطی آسیب نرسد، زیرا در غیراین صورت ازهمین محل زنگ زدگی اغاز خواهد گردید.


کد گذاری وبرچسب زنی قوطی های کنسروپس از اتمام فرآیند دمایی، لازم است یکی از انتهاهای قوطی،سر یا کف کدگذاری شود، برای این منظور بایستس ازمرکب ویژه ومهر پلاستیکی یا سیستم های الکترونیکی جوهرپاشی استفاده شود تا به بدنه ولاک قوطی آسیب نرسد، زیرا در غیراین صورت ازهمین محل زنگ زدگی اغاز خواهد گردید.
پس از اتمام این مراحل یا هنگام عرضه محصول به بازار باید عمل برچسب زنی انجام گیرد ودر برچسب قوطی بایستی اطلاعات گنجانیده شود:

    نام ومشخصات کارخانه ی تولیدکننده.
    نام محصول وفرمول کلی آن ومشخصات مجوزهای مربوطه از سازمان های مسئول شامل پروانه های تولیدوبهره برداری وساخت.
    درمواردی که محتوی قوطیهای کنسرو وبرای نوعی هدف غذایی یا رژیم غذایی تولید شده باشند،لازم است اطلاعات مربوطه در برچسب قید شود.
    درصورت استفاده از نشان استاندارد لازم است شماره ی مجوز آن هم روی بسته گنجانده شود.