کارتن گذاری ونگهداری قوطی ها

نظر به این که تعدادی از قوطی های کنسرو به دلایل مختلف ممکن است معیوب باشند ومتورم شده یا نشت کنند،بهتر است ابتدا قوطی ها را روی پالت های ویژه قرار داده وپس از آماده شدن پاسخ آزمون های کنترل کیفی واطمینان از سلامت،آنها در کارتن وروی پالت های ویژه قرارداد.


کارتن گذاری ونگهداری قوطی هانظر به این که تعدادی از قوطی های کنسرو به دلایل مختلف ممکن است معیوب باشند ومتورم شده یا نشت کنند،بهتر است ابتدا قوطی ها را روی پالت های ویژه قرار داده وپس از آماده شدن پاسخ آزمون های کنترل کیفی واطمینان از سلامت،آنها در کارتن وروی پالت های ویژه قرارداد. برای نگهداری بعدی قوطی های کنسرو،دمای نسبتاً ثابت وپایین محل نگهداری ارجحیت دارد زیرا واکنش های احتمالی که بین اجزاء محتوی قوطی ها ممکن است صورت گیرد در دمای پایین تر کندتر خواهد بود واگر دما ثابت باشد از تعریق هوا روی سطح قوطی ها جلوگیری خواهدشد همچنین محل نگهداری باید دارای رطوبت نسبی پایین باشد تااز زنگ زدن قوطی ها جلوگیری شود.

درطول زمان نگهداری قوطی ها درانبار لازم است از جریان طبیعی یا مصنوعی ملایم هوا استفاده شود تا رطوبت تعریق شده احتمالی روی سطح قوطی ها تبخیر شودواز تمرکز آنها در جای معینی از انبار جلوگیری شود.درمناطق ساحلی که رطوبت هوا دارای مقادیری کلرور سدیم بوده وخورنده است لزوماًَ باید از تعریق به نحو جدی تری ممانعت به عمل آید ودر صورت امکان از نگهداری قوطی ها درنقاط خود داری شود و بالاخره درنقاط سردسیر بایداز انجماد محتوی قوطی ها جلوگیری شود چون در غیر این صورت ممکن است دراثرافزایش حجم ناشی از انجماد به درزهای قوطی آسیب وارد شود.
فرایند تولید کنسروهای سبزی مانند نخود فرنگی

    غلاف گیری – خوشه گیری
    نخود سبز تازه بعنوان ماده اولیه تولید کنسرو نخود فرنگی ، بصورت دانه های نخود در داخل غلاف آن می باشد . همچنین ذرت شیرین نیز بصورت دانه های چسبیده به خوشه آن از کشاورزان خریداری و به محل کارخانه حمل می گردد . از اینرو لازم است این سبزی ها دانه شده و جهت تولید کنسرو آماده گردند . عملیات دانه کردن توسط ماشین مخصوص انجام می گیرد .
    شستشوی دانه ها
    نخود و ذرت پس از دانه شدن ، برای زدودن بقایای اجرام خارجی مانده از مزرعه مانند بقایای سموم استفاده شده ، حشرات ، خاک و غیره شستشو و تمیز می گردند که این امر بوسیله آب انجام می گیرد .
    پخت اولیه ( بلنچینگ )
    کنسرو یک ماده غذائی است که در حالت پخته شده تحویل بازار می گردد . بنابر این پخت آن در کارخانجات کنسرو سازی در دو مرحله صورت می گیرد . در مرحله اول سبزی در مخازن تحت خلاء پیش پخت گردیده و در مرحله دوم که سبزی در داخل قوطی ریخته می شود پخت تکمیل می شود .
    در پخت اولیه سبزی بصورت پاتیلی تحت خلا پخته می شود .
    پر کردن سبزی در قوطی های فلزی
    سبزی پس از پخت اولیه بوسیله ماشین های پرکن ، در داخل قوطی های فلزی پر می شود . البته باید گفت که قوطی ها قبل از پر شدن ، بوسیله فشار بخار تمیز می گردند . میزان سبزی پر شده در هر قوطی بوسیله تنظیم ماشین پرکن ، بطور دقیق کنترل می گردد .
    افزودن آب نمک و سایر افزودنی ها به سبزی داخل قوطی
    کنسرو نخود فرنگی و ذرت شیرین ، کنسرو سبزی نگهداری شده در نمک است . از طرف دیگر برخی افزودنی ها نیز همانند اسید سیتریک ، بن زوات سدیم و غیره نیز بعنوان نگهدارنده ( ضد کپک و فساد شیمیائی و میکروبی ) به محتویات کنسرو افزوده می شود . لذا این مواد در مرحله پس از قوطی پرکنی اضافه می شود . لازم به ذکر است که کلیه مواد فوق بصورت گرم در قوطی پر می شوند .
    درب بندی پس از پر شدن قوطی از سبزی و افزودنی های آن ، درب قوطی بوسیله ماشین درب بند بسته و درز کوبی می گردد .
    پخت نهائی
    پخت نهائی اکثرا در مورد ذرت شیرین انجام می گیرد که علت آن نیز دیر پز بودن این سبزی است . شیوه عمل بدین صورت است که قوطی کنسرو در داخل آب داغ قرار داده شده و بصورت حرارت غیر مستقیم پخته می شود .
    عملیات حرارتی ( استریلیزاسیون )
    کلیه مواد غذائی کنسروی لازم است پس از قوطی شدن ، تحت دما و زمان مشخصی استر یلیزه گردند . این عمل سبب از بین رفتن کامل میکروارگانیسم های محتوی غذا شده و آنرا برای نگهداری بلند مدت آماده می سازد . در مورد کنسروهای مورد مطالعه دمای استر یلیزاسیون حدود ۹۰ درجه سانتی گراد و زمان حدود ۲۰ دقیقه است .
    لیبل زنی قوطی های فلزی
    قوطی های فلزی کنسروها معمولا به دو صورت تولید می گردند . در حالت اول مشخصات محصول و تولید کننده آن بصورت مستقیم روی قوطی چاپ می شود و در حالت دوم این اطلاعات روی کاغذ چاپ و در پایان تولید بوسیله چسب روی قوطی چسبانده می شود . عملیات لیبل چسبانی بوسیله ماشین انجام می گیرد .
    بسته بندی شرینگ
    بسته بندی معمول در صنعت کنسرو ، شرینگ است که در اینحالت قوطی ها بصورت ۱۲ عددی توسط پلاستیک روشن و تحت حرارت حاصل از هوای داغ ، شرینگ می گردد .
    قرنطینه محصول به مدت معین
    محصولات غذائی پس از تولید لازم است به مدت معینی در انبار محصول قرنطینه شده و در صورت عدم مشاهده هر گونه آلودگی میکروبی ، راهی بازار مصرف گردند . وجود آلودگی های میکروبی در قوطی ها بص ورت باد کردگی قوطی ها ، سوراخ بودن آنها و موارد دیگر قابل مشاهده و کشف است .
    در مورد محصول مورد مطالعه زمان قرنطینه حدود دو هفته می باشد .
    ارسال محصول آماده فروش به انبار محصول
    پس از پایان دوران قرنطینه ، محصول برای فروش به انبار محصول تحویل می شود .
    ب)مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان
    روش تو لید کنسروهای مورد مطالعه در بند قبل شرح داده شد بنابر ا ین در صور ت ی که ا ین روش تولید با روش ها ی تو لید مورد استفاده در سا یر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد
    شد:
    تکنولوژی و روش تو ل ید عنوان شده در سا یر کشورها همان روش ی است که در کشور ما انجام می گیرد لیکن آنچه که در فر ا یند تو لید دار ای اهم یت است و حت ی م ی توان گفت که ا ین عوامل کیفیت محصول تولید شده را تشکیل می دهند .
    کیفیت و دقت عمل ماشین آلات مورد استفاده در فرایند ساخت
    کیفیت مواد اولیه مصرفی سبزی ها
    رعایت بهداشت در کلیه فرایندهای آماده سازی تولید ، بسته بندی و نگهداری
    دقت عمل در انتخاب فرمولاسیون ساخت مناسب
    لحاظ کردن چگونگی ذائقه عموم جامعه در طراحی فرمولاسیون ساخت
    هر جامعه ای در مورد غذا ، ذائقه مخصوص به خود را دارد ، بطوریکه حتی می توان گفت یک فرمول ساخت که در شهری از درجه مقبولیت بسیار بالائی برخوردار است ، در شهر دیگر شاید با استقبال خاصی مواجه نگردد