فرآیندحرارتی در ساخت انواع کنسرو

پخت محصول : برای پخت محصول وفرآورده های مختلف با توجه به مقاومت آنها دربرابر دما ازدوروش استفاده می شود


فرآیندحرارتی در ساخت انواع کنسروفرآیندهای دمایی کنسروها به دومنظور انجام می شود :

پخت محصول و سالم سازی

پخت محصول : برای پخت محصول وفرآورده های مختلف با توجه به مقاومت آنها دربرابر دما ازدوروش استفاده می شود

دمادادن محصول قبل از بسته بندی

در این موردمحصول خارج بسته تا حدی دماداده می شود که پس از پر کردن درقوطی ودمای استریلیزاسیون پخت آن کامل می شود . ازدمادادن بیش از حدمحصول باید جلوگیری شود زیرااثرات سویی رابرروی ماده ی غذایی گذاشته وموجب تلف شدن هزینه وانرژی می شود . برای پخت محصول معمولا ازدیگ های دوجداره استفاده می شود که مابین دوجدار بخار آب درجریان است ومی تواند حرارت خود را به محصول اعمال کند برای اعمال بهتر حرارت از همزن استفاده می شود.

دما دادن وپختن محصول درداخل بسته

دراین محصول بسته بندی شده زمان فرآیند حرارتی آن براساس دما وزمان استریلیزاسیون محاسبه می شود چنانچه محصول دراین شرایط ( استریلیزاسیون) به حد کافی پخته شود نیازی به دمای اضافی نخواهدداشت. در غیراین صورت اگردماوزمان کفایت نکند برای مدت بیشتری به آن دمااعمال می شود . این روش معمولاً درمواردی استفاده می شود که دما وزمان پخت ونیز استریلیزاسیون اختلاف چندانی ندارد اما این روش به دلیل کندبودن انتقال دماکمتر استفاده می شود .