دربندی در تولید کنسرو

درابتدای صنعت کنسرو سازی عمل دربندی به وسیله ی لحیم کاری درزها انجام می گیرد این روش بعدا توسط در بندی ساده وامروزه توسط دربندی مضاعف یا Duble Seaming جایگزین شده است .


دربندی در تولید کنسرودرابتدای صنعت کنسرو سازی عمل دربندی به وسیله ی لحیم کاری درزها انجام می گیرد این روش بعدا توسط در بندی ساده وامروزه توسط دربندی مضاعف یا Duble Seaming جایگزین شده است .دربندی اگر به نحو صحیح انجام نشوداثرات بسیار نا مطلوبی رابرروی کیفیت محصول خواهدگذاشت.(نام این دستگاه Seamer است ، Seamer اتوماتیک کارمی کند.)
دربندی مضاعف:

    این دستگاه شامل یک سینی می باشد که برای قوطی های مختلف قابل تعویض است دربالای سینی یک صفحه ی نگه دارنده وجودداردوقوطی که روی سینی قرار می گیردوقبلاً درب برروی آن گذاشته شده است توسط صفحه ی نگه دارنده دربرروی آن تثبیت می شود.
    دو قرقره وجوددارد . درمرحله ی اول قرقره هایی که انحنای بیشتری دارند وارد عمل می شوند وقلاب های بدنه وسر ظرف رادراثر فشار ایجاد می کند

درمرحله ی دوم قرقره های ثانویه تحت فشار این قلاب های درهم فرورفته رابه همدیگر می چسباند که یک لایه ی غیرقابل نفوذی ایجاد می شود.
دربندی تابع عوامل زیر است:

    عوامل اصلی شامل فرم لبه ی انتهایی درب وبدنه ازلحاظ اندازه،طول ، شعاع، ارتفاع، نوع وضخامت ورق، مقدارونوع ترکیب ورق تنظیم صحیح دستگاه دربندی
    عوامل حین فرآیندهای مختلف: مانند میزان پریاخالی بودن قوطی ، دمای فرآیند، میزان فشاراتوکلاو ونحوه ی سردکردن قوطی ها ،که درآسیب های بعدی برروی دربندی موءثراست.
    عوامل پس از فرآیند: مانندضربات وارده به قوطی طی حمل ونقل ونگهداری درشرایط نامساعد جوی.