خارج کردن اکسیژن وهوا در خط تولید کنسرو

یکی از مراحل مهم کنسروسازی خارج کردن هواوگازهای موجوددربسته یافضای دربالای بسته می باشد که این کارقبل از عمل دربندی انجام می شود.


خارج کردن اکسیژن وهوا در خط تولید کنسرویکی از مراحل مهم کنسروسازی خارج کردن هواوگازهای موجوددربسته یافضای دربالای بسته می باشد که این کارقبل از عمل دربندی انجام می شود.ضمن پروسس وقتی حرارت به شدت اعمال می شود موادجامد منبسط می شوندولیکور یا قسمت مایع منبسط می شودوگازهای بالای قوطی نیز با ضریب انبساط بیشتری منبسط می شوند که باید این گازهاخارج شوند.
دلایل انجام عمل Exhausting:

    کاهش فشارداخل بسته که دراثرحضورهوا و گازها مقدارفشار داخلی آن ممکن است زیادشود و موجب آسیب های مکانیکی به درزهای قوطی شود.
    خارج کردن اکسیژن ازبسته که اگرباقی بماندموجب تسریع دراکسیداسیون محصول ، زنگ زدگی بدنه ی داخلی قوطی ونشت می شود.
    ایجادخلاء نسبی پس از سردشدن قوطی که موجب می شود انتهای قوطی کمی حالت مقعرپیداکرده ومتورم ومشکوک به فساد قلمداد نشود به علاوه خلاء ایجاد شده درموردبسته های شیشه ای از شل شدن درب آنهاجلوگیری می کند و نیز از نفوذ میکروارگانیسم های هوا طی مراحل نگهداری بعدی ممانعت می کند.
    درمناطق گرمسیریا مرتفع درهنگام نگهداری بسته هاخلاء ایجاد شده از متورم به نظر رسیدن آنهاجلوگیری می کند.
    خارج کردن هواوحفظ ارزش غذایی به ویژه ویتامین C

روش های اجرایی عمل Exhausting:

    به وسیله ی آب گرم یابخار آب: که موجب انبساط هواوگازها وخروج آنها ازداخل محصول می شودکه درسطح مایع هنگام دربندی بخار جایگزین هوامی شود . این روش کمک به فرآینددمایی نیز می کند برای این منظور از حوضچه های آب گرم یا تونل های بخار استفاده می شود ودرپایان عمل دربندی انجام می شودبه این روش Hot Exhusting می گوینددرجه حرارت بین ۹۲-۸۲ درجه سانتی گرادوزمان بین ۱۵-۷دقیقه است برای میوه جات وسبزیجات استفاده می شود.
    : Hot Filing این روش برای محصولات یکنواخت وآب میوه جات انجام می شودمثلاً وقتی آب پرتقال رادر درجه حرارت ۸۵ درجه سانتی گراد پر می کنندخودبخار آب باعث خروج هوا می شود.
    خروج هوا با استفاده ازروش های مکانیکی : Vaccum Seaming : دراین روش موادغذایی به صورت سرددربسته واردشده وتوسط ماشین دربندی تحت اثر خلاء قرارگرفته هواوگازهای آن خارج شده ودربندی می شود. این روش برای مواردی که انبساط گازها وهواوخروج آنهاازبافت محصول توسط دماموجب تخریب انها می شود مناسب است مانند توت فرنگی.
    خارج کردن هوا با استفاده از تزریق بخار: در این روش همزمان باقرار گرفتن درقوطی روی بدنه مقداری بخار آب به داخل محصول تزریق می شود که موجب خارج شدن هواوگازها می شود ودرون قوطی خلاء ایجادمی شود.