پرکردن کنسروها چگونه انجام می شود

پرکردن بسته ی موردنظرازجنبه های کمی وکیفی موردتوجه واهمیت می باشد.


پرکردن کنسروها چگونه انجام می شودپرکردن بسته ی موردنظرازجنبه های کمی وکیفی موردتوجه واهمیت می باشد.قبل ازپرکردن ابتدا ظروف مورداستفاده کنترل می شوندکه بایدقابلیت بسته شدن به طورغیرقابل نفوذ وعملیات دربندی سریع راداشته باشند و ازنظرمقاومت و قدرت ایستادگی درمقابل فشار داخلی زیاد ضمن فرآیند حرارتی را باید دارا باشند.
برای پر شدن لازم است موادپرشده ی دربسته های مختلف یک مرحله ی تولیدکه به آن Batch هم گفته می شودکاملاً یکنواخت باشد زیرا درغیراین صورت درهنگام پخت واستریلیزاسیون مقداری ازمحصول پرشده درقوطی ممکن است دراثردما متلاشی شده و قسمت دیگر سفت ونپخته باقی بماند به علاوه حجم محصول پر شده درقوطی باید در حد معینی باشد. اگربسته ها بیش ازحدپرشوند- درمرحله ی فرآینددمایی فشارداخلی بسته دراثرانبساط محتوی آن بالا رفته واین فشارممکن است به حدی برسدکه موجب بازشدن درزهای بسته شود. درمقابل اگرکمترازحدلازم پرشود- هنگام سردکردن بخارآب موجوددرفضای خالی بالای آنهاناگهان کندانسه می شود و خلاء حاصله باعث می شود که فرورفتگی درقوطی ایجادشود و این فرورفتگی اگر در محل درزها باشد سبب نشتی می شود.
دربیشترمواردپرکردن شامل دومرحله است:

    موادجامد یا نیمه جامدکه به آن وزن آبکش گویند.
    پرکردن مواد مایع که قسمت مایع می تواند از چسبیدن قطعات به جدارداخلی قوطی یابسته درهنگام فرآیندحرارتی جلوگیری کندومعمولاً ازسه نوع مختلف باتوجه به فرآورده های موردنظرتشکیل می شود:

    برای فرآورده های گوشتی وماهی که نوعی روغن با آب نمک یا سرکه است.
    برای فرآورده های سبزیجات که نوعی آب نمک است که به آن Brine می گویند.
    برای فرآورده های میوه ایی است که نوعی شربت است.

مجموعه قطعات جامدوقسمت مایع بایدبه طورمتوسط حدود ۹۴ درصدحجم بسته رادربرگیرد و۶۰ درصدحجم باقیمانده برای گرم شدن بخارآب وتامین خلاء لازم باقی بماند. چنانچه بسته هاپرشوندکمتراز۶درصد و اگرسرد پر شوند بیشتر از۶ درصد فضای خالی لازم است وجودخلاء برای جلوگیری ازمتورم شدن قوطی ها طی فرآینددمایی ومراحل بعدی نگهداری دراثراختلاف دما وارتفاع محل و نیز کم شدن فشار هوای محل نگهداری لازم است.
دستگاه های پرکن:
پرکن های مایعات:

برای مایعات سه نوع ماشین راداریم:

    پرکن های وزنی:

    دراین نوع پرکن ها بسته ی موردنظردرمحل نازل پرکن قرارگرفته وباواردآمدن فشاربه آن باعث بازشدن دریچه وجاری شدن مایع به مدت زمان معینی می شودپس زمان دراینجاتعیین کننده است.
    پرکن های حجمی (پیستونی) :

    پرکن های پیستونی برای پرکردن محصول های غلیظ مانندرب ومربا کاربرد دارد و دستگاه شامل یک مخزن استوانه ای وسیلندرهای اندازه گیری است. درهنگام داخل شدن محصول به سیلندرهادریچه ی خروجی بسته می باشدبعدازقرارگرفتن قوطی درزیر آنها دریچه ی خروجی بازشده ودریچه ی ورودی به داخل مخزن بسته می شود.
    پرکن های تحت خلاء :

    پرکن های تحت خلاء ازتمیزترین وباصرفه ترین تکنیک های پرکردن بخصوص موادغذایی مایع باویسکوزیته ی پایین می باشد.این دستگاه ها مجهزبه پمپ خلاء بوده ودارای نازل هایی هستندکه ابتدا ازمحاسن این دستگاه این است که زمانی خلاء ایجادمی شودکه ظرف سالم باشد.

پرکن هایی برای موادغذایی جامد:
پرکن های وزنی:

دراین نوع پرکن ها محصول از طریق قیف تغذیه وارددستگاه می شود وروی یک سینی شبیه کفه ی ترازومی ریزد با رسیدن وزن محصول به مقدار مورد نظربه طور اتوماتیک عمل ریزش قطع می شود ومحصول توزین شده درداخل بسته قرارمی گیرد.
پرکن های حجمی:

خود دستگاه های جامدات حجمی دونوع اند:

    پرکن های مته ای:

    این دستگاه شامل یک مخزن تغذیه مخروطی شکل است که درپایین به یک لوله ی حاوی مارپیچ ختم می شودکه باچرخش این لوله ی مارپیچ ماده ی غذایی درداخل ظرف موردنظرقرارمی گیردمیزان پرشدن بستگی به تعداد چرخش های هلیس دارد.
    پرکن کاسه ای:

    دستگاه پرکن کاسه ای برای پرکن دقیق موادغذایی جامدشامل غلات وحبوبات ومیوه های مختلف استفاده می شود. دستگاه شامل یک میز گردچرخانی است که درآن تعدادی محفظه ی استوا نه ای به شکل کاسه قراردارد.تغذیه دستگاه ممکن است به صورت دستی یا ازطریق قیف بالای دستگاه انجام شود به این ترتیب کاسه هاازمواد غذایی پرمی شودوبا چرخش صفحه ی حاوی کاسه هادربالای ظرف خالی قرارمی گیرندومحتویات کاسه دردرون ظرف ریخته می شوددرروی صفحه یک برس چرخانی وجودداردکه مازاد موادغذایی برروی کاسه ها را به درون کاسه های خالی می ریزد.

پرکن های جامد و مایع:

باتلفیق دوسری دستگاه های پرکن موادجامدومایعات دستگاه های مرکبی ساخته شده که توام هردوکار را انجام می دهند این دستگاه هابرای محصولاتی مانند نخود و لوبیا کاربرد دارد. ابتداموادجامدتوسط پرکن کاسه ای درقوطی ریخته می شوند بعددرقسمت دیگردستگاه عمل پرکردن بخش مایع انجام می شود. ظرفیت این دستگاه ها بالا است وبرای مراکز تولیدی باظرفیت بالا مناسب است.