درجه بندی در تهیه کنسروجات چگونه است؟

یکنواخت بودن اندازه وشکل قطعات ودانه ها در کنسرو سازی دارای اهمیت بسیار زیادی است زیرا


درجه بندی در تهیه کنسروجات چگونه استیکنواخت بودن اندازه وشکل قطعات ودانه ها در کنسرو سازی دارای اهمیت بسیار زیادی است زیرا در طی عملیات مختلف پر کردن در بسته و فرآیند دمایی نقش مهمی دارد زیرا در مرحله ی پر کردن قطعات ودانه های بزرگتر دارای وزن بیشتری هستند و استاندارد وزن بسته رعایت نخواهد شد ودر مرحله ی فرآیند دمایی قطعات ودانه های کوچکتر زودتر به دمای لازم برای فرآیند خواهند رسید و اگر بیش از این حرارت ببینند بافت آنها متلاشی شده و از ارزش غذایی آنها کاسته می شود درحالیکه در همین زمان ودما ممکن است قسمت های مرکزی وعمق قطعات ودانه های بزرگتر هنوز به دمای لازم برای فرآیند نرسیده وپس از اتمام عملیات اولاًَ بافت آنها سفت تر از حدلازم بوده وثانیاََ میکروارگانیسم های موجود در قسمت های عمقی زنده مانده وپس از سرد کردن بسته ها در مراحل بعدی نگهداری موجب فساد بسته می شود.

بدیهی است برای درجه بندی مواد اولیه ی مختلف از روش های گوناگون استفاده می شودمانند: انواع غربال، الک، سرند، استوانه ها ی گردان به اندازه های مختلف.
برای بعضی از مواد اولیه تراکم بافت نیز دارای اهمیت است وبه همین جهت لازم است از مخلوط کردن دانه های دارای تراکم مختلف جلوگیری کرده ودر صورت اختلاط قبلی باروش مناسب تفکیک شوند.
درجه بندی می تواند کیفی باشد که بر اساس رنگ وبافت صورت می گیرد ومی تواند در اساس فاکتورهای فیزیکی مانند: اندازه، شکل و وزن صورت گیردکه آن را Sorting گویند.

دلایل Sorting :

    ماده ی اولیه ی به شکل مناسبی برای عمل ماشینی درمی آید.
    محصولات Sort شده در فرآیند حرارتی انتقال حرارتی یکنواخت تری خواهند داشت.
    کنترل وزن ظرف نهایی آسان تر است.
    برای مصرف کننده جاذبه ی بیشتری دارد.

    عمل Sorting اغلب به وسیله ی ماشین انجام می شود اما درجه بندی کیفی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد.