تمیز کردن و پاکیزگی در تولید کنسرو

سبزی هاومیوه ها، غلات وحبوبات وبه طورکلی بیشتر مواد اولیه ی خامی که برای تولید کنسرو استفاده می شود درمرحله ی ورود به کارخانه دارای انواع ناخالصی هایی می باشد که قبل ازشروع دیگرعملیات باید آنها راجداکرد.


تمیز کردن و پاکیزگی در تولید کنسروسبزی هاومیوه ها، غلات وحبوبات وبه طورکلی بیشتر مواد اولیه ی خامی که برای تولید کنسرو استفاده می شود درمرحله ی ورود به کارخانه دارای انواع ناخالصی هایی می باشد که قبل ازشروع دیگرعملیات باید آنها راجداکرد.
بسته به نوع ماده ی اولیه ونوع ناخالصی های موجودروش های مختلفی مورداستفاده قرار می گیرد اما به طورکلی ناخالصی های مواد اولیه ی کنسروسازی عبارتند از:

بذرعلف های هرز، دانه های سایر مواد، باقی مانده های گیاهی، مانند: برگ، گل، ساقه وریشه، باقی مانده های حیوانی، فضولات حیوانی وآفات انباری، مواد معدنی مانند :گل ولای وگردوخاک، سنگریزه ها، قطعات فلزی گوناگون، پارچه، کاغذ و اشیاء دیگر.
ناخالصی های مذکورهمراه با دانه های غیر یکنواخت آسیب دیده ی فیزیکی وبیولوژیکی دراین مرحله بایستی از ماده ی اولیه جداشوند.جداکردن هریک از آنها روش خاصی رالازم دارند.
کلاََ تمیز کردن به دو روش صورت می گیرد:

    روش های خشک :

    مانند: الک کردن، برس زدن، هوادادن وجداکردن مغناطیسی.
    روش های خشک معمولاً ارزان وآسان هستند وعلاوه براین رطوبتی رابه ماده ی غذایی وارد نمی کنند اما ممکن است دراثر پخش گردو خاک آلودگی ثانویه رادر محیط ایجاد کندواین روش ها اصولاً به تنهایی کفایت نمی کند.
    روش های مرطوب یا تر:

روش های تر عبارتند از:

خیساندن (Soaking) یا شناور ساختن(Floatation) :

دراین روش گل ولای چسبیده به مواد اولیه شل شده وقسمتی از آن جدا می گردد.

اسپری کردن آب با فشار (High pressure Jet spray) :


دراین روش ماده ی اولیه درمعرض اسپری آب قرار می گیرد وشستشوی نهایی بستگی به فاصله ی ماده ی اولیه تا نازل آب، کمیت وکیفیت آب مورد استفاده است.