آماده کردن مواداولیه در خط تولید کنسروجات غیر گوشتی

دانه ها وقطعات تمیز شده یکدست ویکنواخت درپاره ای از مواردنیاز به آماده سازی بعدی شامل جداکردن پوست ، هسته ، دم و قسمت های مغز وغیره دارد.


آماده کردن مواداولیه در خط تولید کنسروجات غیر گوشتیدانه ها وقطعات تمیز شده یکدست ویکنواخت درپاره ای از مواردنیاز به آماده سازی بعدی شامل جداکردن پوست ، هسته ، دم و قسمت های مغز وغیره دارد.

    جداکردن پوست میوه یا Peeling

    روش دستی، در این روش جدا کردن پوست میوه به وسیله کارگر یا نیروی انسانی انجام می شود.
  
 این روش دارای معایبی است:
        ضایعات مواد اولیه زیاد است.
        نیاز به نیروی کارزیادی دارد.

    مزایای این روش

        احتیاج به ابزارهای صنعتی پیچیدهای ندارد.
        دماوموادقلیایی که موجب تشدیدفعالیت های آنزیمی می شونددر ان به کار برده نمی شوند.
        پوست جدا شده به علت عدم آلودگی به مواد شیمیایی برای تولید سرکه وغذای داغ قابل استفاده است به آب کمتری نیاز دارد وآب شستشو به علت عدم آلودگی به مواد شیمیایی در قسمت های دیگرقابل استفاده است.

    جداکردن پوست به وسیله ی آب داغ یا بخارآب داغ


    که بدین وسیله در مدت کوتاهی پوست میوه جدا می شود. بدین منظور میوه را درآب جوش غوطه ورکرده وبعد آب سرد رابر روی آن اسپری می کنند که درمرحله ی بعد پوست به راحتی جدا می شود. این روش درمورد گوجه فرنگی و هلوکاربرد دارد. اما برای استفاده ازبخار آب آن را با فشار۱۰۰پوند براینج بر روی میوه اسپری می کنند سپس توسط آب آنرا سرد کرده که این روش رابرای سیب زمینی وچغندر قندکاربرد دارد.
  
 جدا کردن پوست به وسیله ی سودداغ lyepeeling

    امروزه این روش به دلایل مسائل زیست محیطی کاربرد کمتری دارد. پوست میوه در داخل سود یا پتاس داغ حل می شود وجدا می گردد.سرعت عمل بستگی به سود ودما دارد و نیز بسته به نوع میوه می تواندمتفاوت باشد. مثلاً برای
    هلواز محلول۴% و زمان تماس ۶۰ دقیقه استفاده می شودوسپس میوه را وارد محلول ۰٫۵-۰٫۰۳ اسید سیتریک می کنند.
    مزایای این روش:
        حداقل ضایعات
        نیاز به نیروی انسانی کمتر
        برای پوست گیری میوه در اندازه های مختلف مناسب است
        برای هرمقدارمحصول قابل استفاده است
        نیاز به وسایل پیچیده وگران قیمت نداردودر پایان پوست گیری میوه شفاف واراسته به نظر می رسد

    جداکردن پوست به روش سایشی


    این کار به روش مکانیکی انجام می شودکه میوه رادرداخل استوانه ای که سمباده ایی است قرار می دهند و توسط میله ایی میوه با سطح سمباده ایی وزبر استوانه تماس برقرار می کندوپوست آن جدا شده که درانتها توسط جریان آب پوست را از آن جدامی کنند.
 
  هسته گیری وحذف قسمت های زائد Trimming and Coring

    بدین منظور هم از روش های مکانیکی وهم ازروش های دستی استفاده می شود.Coring بیشتر درمورد سیب وگلابی انجام می شود پس ازطی مراحل هسته گیری،پوست گیری ودم گیری میوه آراسته شده وارد تانک های حاوی محلول۰٫۰۲ اسید سیتریک یا نمک ۰٫۰۲ می شود تا از قهوه ای شدن آن جلوگیری شود.پوست وسایر ضایعات برای تولید سرکه، ژله و پکتین به کار می رود.
  
 قطعه قطعه کردن

    این عمل نیز می تواند به صورت دستی یا به وسیله ی دستگاه انجام شود وهدف آن تبدیل ماده ی اولیه به قطعات یکدست،یک شکل ویک اندازه است.
    استفاده از خلاء برای خارج کردن اکسیژن هوا وگازها (آبدهی در خلاء یاVaccum Hydration) :

    میوه هایی مانندگلابی که دارای مقادیر زیادی هوا واکسیژن دربافت های خود هستند تحت این عمل قرارمی گیرد زیراعمل بلانچینگ واگزاستینگ دراین مورد کفایت نمی کند اما خلاء می تواند به بافت میوه آسیب برساند بنابراین لازم است این عمل در حالتی انجام گیرد که میوه در داخل محلول نمک۰٫۰۳-۰٫۰۲ قرار گرفته تا درصورت خلاء محلول جایگزین هواواکسیژن شده واز ورود هوا واکسیژن وهوابه داخل بافت جلوگیری کند.